GDPR ochrana osobných údajov

Úvod GDPR ochrana osobných údajov

SPRACOVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

S účinnosťou odo dňa 25.05.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - ďalej len „Nariadenie GDPR“).

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Ing. Jozef Valček-LINOVA, so sídlom Krompašská 64, 040 11 Košice, IČO: 11 963 948 (ďalej len "Linova"), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

Zodpovednú osobu prevádzkovateľa možno kontaktovať na adrese info@linova.sk

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely

a) Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí

Spoločnosť Linova spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka:

MENO,

PRIEZVISKO,

E-MAILOVÁ ADRESA,

DODACIE ADRESA,

TELEFÓNNE ČÍSLO,

ÚDAJE O ZAKÚPENOM TOVARE,

ÚDAJE SÚVISIACE S PLATBOU ZA TOVAR (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti Linova),

FAKTURAČNÉ ÚDAJE,

ÚDAJE NA ÚČELY VYBAVOVANIA REKLAMÁCIÍ,

ÚDAJE O REKLAMOVANOM TOVARE,

ÚDAJE UVEDENÉ ZÁKAZNÍKOM PRI UPLATNENÍ REKLAMÁCII,

ÚDAJE NA ÚČELY RIEŠENIA POISTNÝCH UDALOSTÍ,

ÚDAJE O POISTNOM TOVARE,

ÚDAJE UVEDENÉ ZÁKAZNÍKOM PRI OZNÁMENÍ POISTNEJ UDALOSTI.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Linova  je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, resp. dohody o zabezpečení poistenia a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti Linova.

Príjemcami osobných údajov sú:

spoločnosť Linova

kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší

prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ:

Slovenská pošta, a.s.

Direct Parcel Distribution SK, s.r.o.

servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti Linova

orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti Linova

 

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

 

b) Registrácia a prevádzka e-shopu

Spoločnosť Linova spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje:

MENO,

PRIEZVISKO,

TELEFÓNNE ČÍSLO,

E-MAILOVÁ ADRESA,

ADRESA,

HISTÓRIA OBJEDNÁVOK.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Linova  je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

 

c) Zasielanie reklamných Emailov (Newsletter)

V prípade, že sa rozhodnete odoberať zasielané reklamné Emaily o našich aktivitách, novinkách a špeciálnych ponukách, zbierame aj údaje s tým súvisiace. Jediným povinným údajom je vaša Emailová adresa, ktorú využívame na to, aby sme s Vami vedeli komunikovať.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Linova  je nevyhnutné na zasielanie reklamných Emailov.

d) Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

Spoločnosť Linova spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov:

MENO,

PRIEZVISKO,

TELEFÓNNE ČÍSLO,

E-MAILOVÁ ADRESA, ADRESA,

HISTÓRIA OBJEDNÁVOK.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Linova  je nevyhnutné na poskytnutie podpory.

e) Riešenie sťažností zákazníkov

Spoločnosť Linova spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje:

MENO,

PRIEZVISKO,

ÚDAJE UVEDENÉ V SŤAŽNOSTI A V ZÁVISLOSTI OD TOHO, AKÝM SPÔSOBOM ZÁKAZNÍK SŤAŽNOSŤ PODAL AJ JEHO ADRESU, TELEFÓNNE ČÍSLO ALEBO E-MAILOVÚ ADRESU.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Linova  je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

f) Uplatňovanie nárokov spoločnosti Linova

Spoločnosť Linova spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti Linova nasledovné údaje:

ÚDAJE UVEDENÉ V ZMLUVÁCH SO ZÁKAZNÍKMI A DODÁVATEĽMI,

ÚDAJE UVEDENÉ V REKLAMÁCIÁCH,

ÚDAJE POTREBNÉ NA PODANIE ŽALOBY SPOLOČNOSŤOU Linova,

ÚDAJE UVEDENÉ V ŽALOBE PROTI SPOLOČNOSTI Linova,

ÚDAJE UVEDENÉ V ZÁZNAMOCH O KRÁDEŽIACH,

ÚDAJE VEDENÉ V ÚČTOVNÍCTVE,

INÉ ÚDAJE POTREBNÉ V SÚVISLOSTI S PRÍPADNÝM UPLATŇOVANÍM NÁROKOV ALEBO HÁJENÍM ZÁUJMOV SPOLOČNOSTI Linova.

 

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Linova  je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti Linova.

Oprávneným záujmom spoločnosti Linova je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti Linova.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

súdy,

orgány verejnej správy,

právni zástupcovia,

daňoví poradcovia,

iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

 

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty, počas ktorej môžu byť voči spoločnosti Linova uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

g) Plnenie zákonných povinností spoločnosti Linova

Spoločnosť Linova  spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až h) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti Linova.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach).

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Linova  je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou Linova .

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

daňoví poradcovia,

auditori,

súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

 

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

3. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti Linova  (kontaktné údaje sú napísané v bode 1. tohto dokumentu):

písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti,

elektronicky zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu info@linova.sk,

telefonicky na čísle +421 905 603 675.

 

Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

4. Zásady používania súborov cookies

V súlade s § 55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies?
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového  prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Používanie cookies
Používaním stránok prevádzkovaných Linova vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok  považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Prečo používame cookies?
Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Arnox, spol.s r.o. nepoužíva údaje získané používaním cookies na kontaktovanie prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?
Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Prečo si ponechať nastavenie cookies?
Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

5. Poskytovatelia služieb

1. Správa účtov (registrácia, prihlasovanie, generovanie hesla, správa hesla):

Spoločnosť Linova

Krajina, kde sú uložené dáta: Slovensko

 

2. Správa systému, dohľad nad webovým sídlom:

Spoločnosť Linova

Krajina, kde sú uložené dáta: Slovensko

 

3. Správa emailových adries (Newsletter):

a. Spoločnosť Linova

Krajina, kde sú uložené dáta: Slovensko

b. EXO TECHNOLOGIES spol s.r.o. Košická 6, 821 09 Bratislava

Krajina, kde sú uložené dáta: Slovensko

 

4. Dátové úložiská (dátové úložiská, hosting):

a. EXO TECHNOLOGIES spol s.r.o. Košická 6, 821 09 Bratislava

Krajina, kde sú uložené dáta: Slovensko

 

5. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu s našimi Obchodnými podmienkami. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.

Copyright 2013 - 2023 © cool